Oedipus Rex
Characters
Oedipus

Jocasta (Iocasta)

Creon

Teiresias

Laios

Shepherd

Priest of Zeus

The Gods

Delphi

Polybus

Dionysos

Antigone

Ismene